Uuraisten kunta halusi kehittää brändikuvaansa vastaamaan paremmin vehreän ja monipuolisesti asukkaitaan palvelevan kunnan nykytilaa, jolla puhutella kohdeyleisöä ja erottautua muista kunnista. Koostimme yhteisten workshoppien pohjalta kunnan viestintää hoitaville työnsä tueksi brändikirjan, johon tiivistimme kärkiviestit sekä Uuraisten tone of voice -äänen sekä tarjosimme graafisen ohjeistuksen uuden logon ja värimäärittelyjen kera. Uuden ilmeen pohjalta laadittiin myös asiakkaan arkea helpottamaan valmiit pohjat erilaisiin ilmoituksiin, lomakkeisiin ja Powerpoint-esityksiin.

Yhteisen workshop-työpajan vastaanotto oli lämmin. Paikan päällä nähty luonnon kauneus yllätti tiimimmekin.

Lähtökohta ja tavoitteet

Eräänä alkusyksyisenä päivänä Uuraisten kunta lähestyi meitä tarjouspyynnöllään. Kunta koki, ettei brändikuva vastannut ajan hermolla olevan kasvavan ja kehittyvän maaseutukunnan nykytilaa eikä tavoittanut täysin kohdeyleisöään. Brändikuvan haluttiin viestivän luonnonläheisestä asuinympäristöstä, nuorekkaasta asenteesta ja kylämäisen tiiviin kunnan tarjoamista joustavista peruspalveluista ja huolenpidosta.

Nykyisten asukkaiden lisäksi brändikuvan haluttiin tavoittavan entistä laajemmin myös uusia asukkaita ja paluumuuttajia. Kunnan viestinnästä vastaavat kokivat, että kunta kaipasi laajempaa näkyvyyttä, eivätkä potentiaaliset asukkaat välttämättä tienneet kunnan tarjoamista mahdollisuuksista riittävästi. Perinteinen ja vanhahtavakin kuntailme kaipasi uutta potkua ja modernia otetta erottuakseen muista kunnista.

Toteutus

Kunnan edustajat kokivat tärkeinä nostaa brändikuvassa esiin uuraislaisen elämänlaadun, joka rakentuu monesta, kunnassa hyvin olevasta asiasta: harrastusmahdollisuuksista, turvallisuudesta, tuttuudesta, toimivista lähipalveluista sekä lyhyestä välimatkasta Jyväskylään. Toisin kuin monella kunnalla, kunnan ikärakenne on tulevaisuuden kannalta valoisa, koska siellä on eniten alle 15-vuotiaita asukkaita Keski-Suomessa.

Creative Cruen tiimi matkusti Uuraisille yhteiseen workshop-työpajaan, ja vastaanotto oli lämmin. Paikan päällä nähty luonnon kauneus yllätti tiimimmekin. Workshopissa valittujen cruelaisten sekä Uuraisten kunnan edustajien kanssa oli kovat tavoitteet. Workshopissa cruelaisten sekä muun muassa Uuraisten kunnanjohtajan, talous- ja hallintopäällikön, suunnitteluavustajan ja toimistosihteerin kanssa keskusteltiin Uuraisten brändi-identiteetistä sekä missiosta ja visiosta. Näitä tukemaan haluttiin löytää osuvimmat ydinviestit ja arvolupaukset. Jotta kunnan uniikki arvolupaus pystyttiin muodostamaan, käytiin yhdessä läpi benchmarkkeja eli muiden kuntien brändikuvia etsien niistä sovellettavia onnistumisia ja kehittämiskohteita.

Uuraisten inspiroivan visiitin jälkeen Creative Cruen sisäisessä kärkiviestien palaverissa kukin tiimiläinen sai esitellä etukäteen asiakkaan briefin pohjalta laatimansa ideat. Aiemman asiakaskeskustelun pohjalta nousi ideoissa tiivistetysti esiin kolme Uuraisia kuvaavaa ominaisuutta: kylämäinen luonnonläheinen ympäristö, tuttuus sekä koti ja siihen liittyvät perhe ja tulevaisuus. Cruen asiantuntijoiden ideariihessä ideoita yhdisteltiin, karsittiin ja hiottiin niin, että pääsimme esittelemään asiakkaalle parhaimmat ideat kuvilla höystettynä. Myös logoehdotukset ja muut graafiset materiaalit esiteltiin asiakkaalle valittavaksi. Ideat toivat esiin luonnon, nuorekkuuden, kotoisuuden ja palvelut.

Kärkiviestit esiteltiin tehokkaasti videokeskusteluna. Asiakkaidenkin suosikiksi nousi toteutus, jossa Uuraisia edustamaan nousi tupla-U. Kirjain muutettiin kuitenkin muistuttamaan hymyilevää suuta, ja ”Sen näkee suun muodosta” muotoutui yhdeksi kärkiviesteistä. U otettiin mukaan myös uudistuneeseen logoon, joka ilmensi myös luonnonläheisyyttä sekä vaakunasta tuttua kullanvihreän värimaailmaa, jossa tiivistyy kunnan luonnollinen rikkaus ja kaunis luonto.

Luova ratkaisu ja lopputulokset

Brändi-identiteettiin kytkeytyy vahvasti visuaalinen ilme, jonka uudistaminen otettiin alusta lähtien osaksi brändiuudistusta. Visuaalisella ilmeellä konkretisoitiin, miltä Uurainen näyttää. Uuden logon lisäksi asiakas kaipasi selkeää graafista ohjeistoa, värimäärittelyä ja valmiita pohjia kuntaviestintään. Asiakirjapohjamallien lisäksi Cruen graafisten taitajien käsittelyn saivat erilaiset ilmoitusten, kirjeiden, lomakkeiden, kuulutusten, saatteiden ja Powerpoint-esitysten digi- ja printtipohjat. Myös kirjekuoret, käyntikortit ja kansiot saivat saman uuden ilmeen.

Uusi brändikuva arvolupauksineen, ydinviesteineen ja visuaalisine ohjeistuksineen tiivistettiin brändikäsikirjaksi auttamaan kaikkia kunnan nimissä viestiviä käyttämään kunnan tunnusmerkkejä yhteneväisesti. Materiaalin työstö ensimmäisestä workshopista valmiiseen brändikäsikirjaan kesti muutaman viikon. Viimeiset muutokset käytiin läpi ja valmiit materiaalit hyväksytettiin asiakkaan kanssa Skype-palaverissa.

Prosessin lopputuloksena oli tyytyväinen asiakas, jolla on nyt ajantasaiset työkalut kohentaa kuntansa ilmettä ja brändikuvaa. Odotamme innolla ilmeen viemistä käytännön toteutuksiin.

Projektin graafisen ilmeen suunnitteluun osallistuminen oli myös Cruen uuden graafikon, Jani Kiltin, ensimmäinen projekti. Jani hoiti cruelaiseen tapaan ensimmäisen projektinsa maaliin laadukkaalla toteutuksella.

Kaksi lasta ja aikuinen makaavat lehtien päällä maassa ja hymyilevät kameralle, päällä Uuraisten kunnan logo. Uuraisten kunnan mainos, jossa ihminen pitelee halkaistua vesimelonia kasvojensa edessä kuin hymyilevää suuta. Uuraisten kunnan viestintämateriaaleja.
Kysy meiltä chatissa!